Häckar - plank och murar i småhusområden

Riktlinjer antagna av bygg- och trafiknämnden den 30 januari 2007, § 7

I Sigtuna kommun bör utformningen av det gemensamma stads- och gaturummet utföras med hänsyn till den rådande karaktären vad gäller gatu-, natur- och kulturmiljö. Grönskande häckar som skiftar med årstiderna och genomsiktliga staket är ett karakteristiskt och naturligt inslag i bebyggelsemiljön och bidrar till öppenhet och trygghet.

I vår uppländska kulturbygd finns en lång tradition av häck och staket i tomtgräns och bör därför väljas istället för höga murar eller plank som inte alltid utgör ett lika naturligt inslag. Då de ändå kan komma ifråga ska de ha en estetiskt tilltalande utformning som ger en god helhetsverkan i den samlade stads- och gatubilden. Bygg- och trafiknämnden har en mer generös hållning till plank och murar då en föreslagen åtgärd är motiverad med hänsyn till störningar av olika slag (buller mm).

Det har blivit allt vanligare att anlägga stödmurar för att ta upp höjdskillnader på tomten. Vid större höjdskillnader som ska hanteras förordar Bygg- och trafiknämnden istället för en hög stödmur att det blir fler stödmurar med terrasser som tillsammans tar upp aktuell höjdskillnad. på så sätt blir det mer naturligt.

Vid prövningen av lämpligheten av plank eller mur eftersträvas att de ofta förhållandevis små tomterna inte har konstruktioner som avskärmar för mycket utan att en öppen karaktär särskilt mot entrésidan bibehålls. För att hålla det upplevda gaturummet mellan husen så fritt och öppet som möjligt är därför grundregeln att plank inte tillåts mellan husens förgårdslinje (fasadliv) och gata. Se principskissen.

Kortare plank i tomtgräns kan i normalfallet tillåtas om det är motiverat som insynsskydd mot uteplats, pool eller liknande. Varje ansökan behandlas individuellt och hänsyn tas till de förhållanden som råder på platsen. Vid bedömning av ansökan om nybyggnad av plank eller mur läggs särskild vikt vid vilken inverkan åtgärden har på stadsbilden och hur förslaget kan anpassas till närområdets byggnadsskick.

Krav på bygglov

Enligt plan- och bygglagen krävs bygglov för uppförande av plank och murar. avsikten är att inga avskärmande konstruktioner ska uppföras som till exempel hindrar sikt i gatukorsningar, påverkar den samlande stads- och gatubilden eller medför större olägenhet för grannar. Det finns dock vissa undantag från vad som är bygglovpliktigt som framgår nedan.

Utan byggnadslov

  • plank lägre än 1,10 m kräver inte bygglov.
  • Uppföra plank eller mur i anslutning till uteplats vid en- och tvåbostadshus. planket eller muren får då inte vara högre än 1,80 m, sträcka sig mer än 3 m ut från huset och inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 m.
  • Staket, stängsel och spaljé kräver inte bygglov under förutsättning av att det är av sedvanlig beskaffenhet och tillräckligt genomsiktligt (mer än 50 procent luft).
  • Uppföra mur, stödmur eller fristående mur, till högst 0,5 m över marknivån.
  • Utföra markuppfyllnad/schaktning med högst 0,5 m
  • För träd och buskar som planteras på tomten krävs inte bygglov. Inte heller en häck som planteras i tomtgräns behöver bygglov. Men tänk på att samråda med granne.
  • Vid gatukorsningar och utfart gäller dock att inhägnader inte får vara högre än 0,8 m över väg med hänsyn till trafiksäkerheten. Läs gärna mer om fri sikt med mera i broschyren;trafiksäkert vid tomten; framtagen av stadsbyggnadskontoret.

Grannars godkännande

I många fall krävs ett skriftligt godkännande från berörda grannar vid placering mindre än 4,5 m från granntomt. Även om byggnadsåtgärden gäller lägre mur, markuppfyllnad eller staket bör alltid berörda närboende informeras för ett godkännande, gärna skriftligt för att undvika eventuella framtida problem.

Våra hus

Pannor

Klicka på länken  instruktion till värmepanna IVT-290.

Instruktion till värmepanna IVT-290