Ordningsregler

 • 1. Bostadsrättshavare skall vara aktsam om och vårda lägenheten med tillhörande skötselområde liksom föreningens egendom i övrigt.

 • 2. Om det i lägenheten uppstår en skada som måste åtgärdas omgående, skall styrelsen omedelbart underrättas.

 • 3.I lägenheterna får inte utföras sådant arbete som kan störa övriga lägenhetsinnehavare.

 • 4. Yrkes- eller affärsverksamhet får inte bedrivas utan styrelsens medgivande.

 • 5.Sophantering skall ske enligt Sigtuna Kommuns anvisningar.

 • 6. Vattenkran får ej lämnas öppen även om vattnet är avstängt.

 • 7. Vid utförande av musik eller vid användande av radio, TV mm i lägenheten eller dess omgivning efter kl.22.00 och före kl.07.00 skall ljudnivån vara sådan att grannar inte störs. Lågfrekvent festande vid annan tid kan accepteras om grannar är förvarnade. Även under dagtid skall normal hänsyn tas till övriga boende.

 • 8. Vintertid skall frysskada förhindras p.g.a. att fönster eller dörr lämnats öppen. Kopplingar och slang måste på hösten avlägsnas från yttre vattenpost.

 • 9. Om djur hyses i lägenhet skall dessa tillses att de inte förorenar eller stör grannar. Uppfödning i kommersiellt syfte är ej tillåtet. Terrariedjur är inte önskvärda.

 • 10. Föreskrifter som rör TV-anläggningen skall följas. Utomhusantenn eller parabol får inte sättas upp utan styrelsens skriftliga medgivande.

 • 11. ALL TILL- OCH OMBYGGNAD SKALL MEDDELAS STYRELSEN och följa BRF's regelverk. Godkännande skall inhämtas av grannar före beslut av styrelsen samt i förekommande fall av Sigtuna Kommun. Gäller även markis, altan, staket och övriga anordningar.

 • 12. Skyltning genom anslag får ej ske utan styrelsens medgivande.

 • 13. Bostadsrättshavaren skall rätta sig efter de föreskrifter som utfärdats av styrelsen.

 • 14. Yttersta försiktighet vid bilkörning skall iaktagas inom hela Sundveda. Hastigheten får ej överskrida 20 km/timmen. Buskage och häckar inom 10 meter från korsning skall ha max. höjd 80 cm.

 • 15. Parkering på BRF's gator är förbjuden. Parkering får endast förekomma på eget skötselområde eller på gästparkeringar (använd GÄST-skylt!) Motordrivet fordon får ej användas på gång- och cykelbanor.

 • 16.Vid försäljning skall säljaren informera mäklare och spekulanter om ordningsregler samt hur stort skötselområdet är.

 • 17. Dessa ordningsregler skall iaktagas av bostadsrättsinnehavare och familjemedlemmar samt gäster och besökare. Bostadsrättsinnehavaren är ansvarig för att reglerna följs.

Information