Vid Bronsåldern

 Vid Bronsåldern var våran kulle en Ö. Men redan i slutet av stenåldern bildade området vid Rävsta, Ölsta och Sundveda ett sammanhängande landområde. Från väster, söder och öster sträckte sig havsvikar in mot Rävsta, Ölsta och Sundveda.

Landhöjningen medförde att vikarna grundades upp och sjöar uppstod genom avsnörning. Söder om Rävsta låg en sjö, den s.k. Barrsjön som fanns kvar på 1700-talet, och söder om Sundveda västra gärde låg ytterligare en sjö. Öster om Ölsta och norr om Sundveda fanns en större sjö. Stordiket som går nedanför Sundveda, börjar vid sjön vid Ölsta och dikade ut den och det blev en omfattande ökning av betesarealen.

Vid Sundveda finns det gravar som vänder sig dels norrut mot den forna sjö som fanns där och dels söderut mot det område där Sundveda bytomt senare etableras. I Sundveda hage finns en skärvstensförekomst. Det är den enda lämning inom undersökningsområdet som direkt kan sättas i samband med boplatsaktiviteter under bronsåldern.

Gravarna vid Rävsta, Ölsta och Sundveda kan ses som markörer för att hela området var taget i anspråk. De anger att det bör ha funnits flera boplatser i området under bronsålder, vars platser vi inte känner idag. Den viktigaste vägen har varit landsvägen från Märsta till Sigtuna som ännu har ungefär samma sträckning. Byarna Rävsta och Sundveda bestod av tre hemman medan Ölsta bestod av två gårdar. Byarna har haft två gärden och omfattande ängsarealer.

Kartorna visar att byarna haft underlydande torp som legat på avstånd från bytomten, oftast på utmarken nära inägomarken. Sunveda avhystes under 1700-talet då byn hamnade under godset Steninge. Mot slutet av 1800-talet dikades stora arealer ängsmark ut. Omvandlingen av den styva lerjorden och mossjorden till åkermark innebar möjligheter till ökad sädesproduktion.

på våran kulle gick gränsen mellan två socknardelades Ölsta i Odensala socken och Sundveda i Husby-Ärlinghundra socken. De äldsta skriftliga källorna är ortnamnen i sig, med ett namnskick som går tillbaka till järnålder. Sta-namnen anses beteckna ett ställe, en plats och har ofta knutits till bebyggelse som uppstår under äldre järnålder.Namnet Sundveda kan tolkas som att det betecknar skogen vid sundet och är svårare att tidsfästa. De äldsta skriftliga beläggen för ortnamnen går tillbaka till 1300-talet. Rävsta och Ölsta nämns i samma brev daterat till 7 oktober 1324, Sundveda är känt sedan 1318 då det skrivs ”sunnawidhy”.

Storskifteskartan från 1764 visar att markanvändningen i stora drag bestått. I området där det tidigare fanns ödetomter visar nu kartbilden en mindre åker till vilken texten lyder: ”Är ett Torp Ölsta Hagen kalladt gior fine dagsvärcken till Steninge Herrgård . . .”.

Våran kulle hade tre bosättningar det var Ölsta Soldattorp (Ölsta Soldatboställe), Karlsborgs stugan och Sundveda torpet.

Om Våran Förening

Vi börjar från början

Nutid

Vilka har då bott på dessa tre ställen som fanns på våran kulle.

Övrigt